Kvkk Bilgilendirmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu çerçevesinde verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz. Veri İşleyen Kurum; Marmara Üniversitesi Konukevi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile verilerinizi işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu;
Sky Medya İnternet Hizmetleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile verilerinizi işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

1- İşlenen Kişisel Veriler
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri:

 • Adı-soyadı,
 • Anne adı,
 • Baba adı,
 • doğum yeri ve tarihi,
 • uyruk,
 • T.C Kimlik numarası,

Beraberindeki misafir

 • Adı-soyadı
 • Anne adı
 • Baba adı
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Pasaport Numarası

İletişim Bilgileri: Adres, Fatura adresi, Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer: Vergi numarası, vergi dairesi ve kayıt işlemi esnasında alınan diğer bilgiler,

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

Sağlanan tüm veri işleme hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, (Oda rezervasyonu, Konukevine geliş tarihiniz ve çıkış tarihiniz)
Çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi, Sky Medya İnterne hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
d) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.
e) Kişisel verileriniz, Sky Medya İnternet hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KHK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecekti.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla kargo şirketleri ve PTT ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

4- İşletme içerisinde ve Çevresinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

Sky Medya İnternet Hizmetleri kurum içi güvenlik kameraları aracılığıyla; tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amaçları ile görüntülenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan ‘‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde Adli makamla veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KHK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

6- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Sky Medya İnternet Hizmetleri kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

7- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız;

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince talep edebilirsiniz.

8- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre Sky Medya İnternet Hizmetleri’ne yazılı olarak başvuru yapabilirsiniz.

9- Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Sky Medya İnternet Hizmetleri kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.